Regulamin Korzystania z Kuponów Rabatowych

Regulamin Korzystania z Kuponów Rabatowych

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KUPONÓW RABATOWYCH wystawianych przez SeaTreasure Barbara Białek.
I. Organizator programu
1. Organizatorem programu jest Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, ul. Kołobrzeska 16/1, NIP 6782869659
II. Uczestnikami programu mogą być:
1. Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, które skorzystają z wyżej wymienionej usługi.
2. W przypadku osób fizycznych uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie,
które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
III. Warunki otrzymania kuponu
1. Kupon Rabatowy jest uznaniowy.
IV. Warunki realizacji kuponów
1. Kupon można zrealizować jednorazowo przy zakupie jednej usługi.
2. Posiadacz kilku kuponów w danej firmie nie może zsumować ich wartość powielając wielkość zakupów.
3. Kupon można zrealizować do 31.12.2020 roku.
4. Kuponu nie można wymieniać na gotówkę.
5. Warunkiem realizacji kuponu jest okazanie go przy zakupie usługi.
6. Rabatom podlegają: usługi serwisowe serwisu nurkowego, kursy nurkowania oraz safari nurkowe w Egipcie.
7. Rabatom NIE podlegają: towary i części zamienne, podręczniki i certyfikaty, bilety lotnicze, w przypadku safari: opłaty na miejscu (wiza, opłata parkowa, napiwki, opłata reef protection).
V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin programu wydawania Kuponów Rabatowych będzie dostępny
na stronach internetowych www.seatreasure.pl i www.serwisnurkowy.pl.
2. Reklamacje uczestników powinny być składane na piśmie, listem, faksem lub na adres e-mail w terminie 30 dni pod rygorem odrzucenia.
Adres do korespondencji: Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, ul. Kołobrzeska 16/1.
Adres e-mail: seatreasure@seatreasure.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest kopia dokumentu
potwierdzającego realizację usługi. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko oraz dane klienta umożliwiające kontakt. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora programu w terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Stanowisko Organizatora programu w postępowaniu reklamacyjnym jest ostateczne.

Terms and Conditions OF DISCOUNT COUPONS
These Regulations set out the rules for granting and using DISCOUNT COUPONS issued by SeaTreasure Barbara Białek.
1. The program is organized by Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, Poland, ul. Kołobrzeska 16/1, PL6782869659
2. Only individual persons or entities conducting business activity may become program participants who will use the services mentioned above.
3. Participants may be only adults which full legal capacity.
4. The Discount Coupon is discretionary.
5. The coupon can be redeemed once when purchasing with one service.
6. Coupons do not sum.
7. The coupon can be used up to December 31, 2020.
8. The coupon cannot be exchanged for cash.
9. Discounts are for: diving service (5%), diving courses (5% or 10%) and diving safari in Egypt (5% or 10%).
10. The discounts do NOT apply to: goods and spare parts, manuals and certificates, flight tickets, in the case of safaris fees: visa, park fee, tips, reef protection fee.
11. The coupon must be shown by the purchase.
12. These regulations of the Discount Coupon issuing program are available on the websites: www.seatreasure.pl and www.serwisnurkowy.pl.
13. Complaints of participants should be submitted in writing, by letter, by fax or to the e-mail address within 30 days under pain of rejection. Correspondence address: Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, Poland, ul. Kołobrzeska 16/1.
Email address: seatreasure@seatreasure.pl. The basis for accepting a complaint is a copy of the document confirming the service. Each complaint should contain: name and surname and contact details of the customer. Complaints will be considered by
program organizer within 30 days of receiving the complaint.
The position of the program organizer in the complaint procedure is final.

 

Regulamin konkursu przeprowadzonego na targach BOOT DUSSELDORF 2020

1. Organizatorem projektu, zwanego dalej "losowaniem konkursowym", oraz fundatorem nagrody – wyjazdu na safari nurkowe w Egipcie w 2020 roku dla 1 osoby (bez przelotu) jest firma: Seatreasure Barbara Białek, z siedzibą w Krakowie, ul. Kołobrzeska 16/1, 30-406, Polska, NIP 6782869659.

2. Projekt dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich.

3. Kupon konkursowy należy wypełnić na stoisku nr 52, hala 11, na targach Boot odbywających się w Dusseldorfie w dniach 18-26.01.2020.

4. Do udziału w losowaniu kwalifikuje się tylko kupon zawierający imię i nazwisko, adres mailowy wraz z numerem telefonu oraz podpisem Uczestnika.

5. Po wylosowaniu Uczestnik konkursu, aby zdobyć nagrodę będzie musiał poprawnie odpowiedzieć na pytanie Organizatora dotyczące działalności Organizatora.

6. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku celem publikacji w Internecie.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku uwiecznionego podczas niniejszego projektu w formie fotografii i materiałów wideo przez SeaTreasure Barbara Białek, adres: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Polska, NIP PL6782869659, w internecie, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz na stronie internetowej: seatreasure.pl. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l nr 119, str. 1) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.Urz. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.”
Oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i SMS przez SeaTreasure Barbara Białek, adres: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Polska, NIP PL6782869659, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l nr 119, str. 1) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).”

7. Nagrodą jest
a/. wyjazd na tygodniowe safari nurkowe w Egipcie (bez przelotu) dla 1 osoby. Termin wyjazdu organizator ustali ze zwycięzcą. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania dostępnych terminów wyjazdów. Dotyczy roku 2020.
b/ Uczestnik pokrywa koszt: przelotu wraz z transferem w Egipcie na łodź (Marsa Alam lub Hurghada), wizy: 25€, napiwków dla załogi i przewodnika nurkowego, opłat parkowych (90€) i opłaty reef protection (15€), dodatkowych usług zamówionych na safari (typu nitroks, butla 15l, kursy nurkowania).

8. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Losowanie konkursowe ma charakter jawny.

9. W losowaniu konkursowym nie mogą brać udziału pracownicy SeaTreasure ani ich rodziny.

10. Losowanie odbędzie się ………………………., a wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora www.seatreasure.pl.

 

Competition regulations on BOOT DUSSELDORF 2020

1. The organizer of the project, so called: "competition draw", and the founder of the prize - a trip to a diving safari in Egypt in 2020 for 1 person (without flying) is the company: Seatreasure Barbara Białek, based in Krakow, ul. Kołobrzeska 16/1, 30-406, Poland, NIP 6782869659

2.Participans of the project may be only adults.

3. The coupon should be completed at stand 52, hall 11, at the Boot fair in Dusseldorf on 18-26.01.2020.

4. Only the coupon containing: full name, email address, telephone number and the Participant's signature will be eligible to participate in the draw.

5. After the draw, the Participant will be asked to correctly answer for a question regarding the Organiser's activity in order to win the prize.

6. The participant participating in the competition declares that he agree to the processing of his image for publication on the Internet.
“I agree to use my image in the form of photographs and video materials by SeaTreasure Barbara Białek, address: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Poland, NIP PL6782869659, on the Internet: including social media (Facebook, Instagram) and on the website: seatreasure.pl, my image, immortalized during the Project. In accordance with the European Regulation on the protection of personal data of April 27, 2016 (Official Journal of the EU No. 119, p. 1) and the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994 No. 24, item 83, as amended), I certify that I am waiving additional remuneration for the above title.”
And consents to the processing of personal data for marketing purposes.
“I consent to the processing of my personal data for the purpose of sending commercial information by electronic means and SMS by SeaTreasure Barbara Białek, address: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Poland, NIP PL6782869659, in accordance with the European Regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Official Journal of the EU No. 119, p. 1) and the Telecommunications Act of July 16, 2004 (Journal of Laws 2004 No. 171 item 1800 as amended).”

7. The prize is
a/ trip on a weekly diving safari in Egypt (without flight) for 1 person. The organizer will agree the date of departure with the winner. The organizer reserves the right to propose available travel dates. Applies to 2020.
b / The participant covers the cost of: flight along with transfer in Egypt to the boat (Marsa Alam or Hurghada), visas: 25 €, tips for the crew and diving guide, park fees (90€) and reef protection fees (15€), additional ordered services (nitrox type, 15l bottle, diving courses).

8. By participating in the competition, you agree to the provisions of these Regulations. The competition draw is public.

9. SeaTreasure employees and their families cannot take part in the competition draw.

10. The draw will take place ........................... and the results of the competition will be available on the Organiser's website www.seatreasure.pl.